23 29

 مشخصات فایر دمپر موتوری گرد فلنچ دار

نام : دمپر دود و حریق ( فایر دمپر) موتوری گرد فلنچ دار

مدل : RMMOFGRIFD

دمپر دود و حریق ( فایر دمپر) موتوری گرد فلنچ دار ، برای ممانعت از گسترش حریق داخل سیستم کانال کشی به کار می رود.در صورتی که سنسور موتور فایر دمپر که به آن ترمال تراپ می گویند  در مجاورت دمای ۷۰ درجه سانتی گراد قرار گیرد شکسته شده و فایر دمپر به سرعت بسته می شود و از انتقال جریان هوا به سایر نقاط ساختمان جلوگیری می نماید.

 table code29

محل نصب :

روی دیوار آتش

بسته بندی :

بر حسب درخواست پروژه