مشخصات فایر دمپر موتوری گرد بدون فلنچ

نام : دمپر دود و حریق ( فایر دمپر) موتوری گرد بدون فلنچ

مدل : RMMOFGREFD

دمپر دود و حریق ( فایر دمپر) موتوری گرد بدون فلنچ ، برای ممانعت از گسترش حریق داخل سیستم کانال کشی به کار می رود.در صورتی که سنسور موتور فایر دمپر که به آن ترمال تراپ می گویند در مجاورت دمای ۷۰ درجه سانتی گراد قرار گیرد شکسته شده و فایر دمپر به سرعت بسته می شود و از انتقال جریان هوا به سایر نقاط ساختمان جلوگیری می نماید.

دود و حریق موتوری گرد بدون فلنچمحل نصب : روی دیوار آتش

بسته بندی :بر حسب درخواست پروژه