مشخصات دریچه هوای برگشت گرد سقفی

دریچه هوای برگشت گرد سقفی برای برگشت هوای هر فضا استفاده می شود. محل نصب این دریچه بر روی سقف می باشد.

جهت انتخاب صحیح دریچه هوای برگشت گرد سقفی باید به پارامترهای مختلفی از قبیل سرعت جریان هوا روی دریچه ، سطح مفید دریچه ، محل نصب دریچه ، محدودیت های معماری و … توجه نمود.

طراحی ، مهندسی و فروش دریچه هوای برگشت گرد سقفی در شرکت ره سام و با نرم افزارهای مهندسی انجام می شود.