مشخصات فایر دمپر موتوری چهارگوش

نام : دمپر دود و حریق ( فایر دمپر) موتوری چهار گوش

مدل : RMMOFGSD

دمپر دود و حریق ( فایر دمپر) موتوری چهار گوش ، برای ممانعت از گسترش حریق داخل سیستم کانال کشی به کار می رود.در صورتی که سنسور موتور فایر دمپر که به آن ترمال تراپ می گویند در مجاورت دمای ۷۰ درجه سانتی گراد قرار گیرد شکسته شده و فایر دمپر به سرعت بسته می شود و از انتقال جریان هوا به سایر نقاط ساختمان جلوگیری می نماید.

دود و حریق موتوری چهارگوش

محل نصب : روی دیوار آتش

بسته بندی : بر حسب درخواست پروژه