دمپر دود و حریق ( فایر دمپر یا دمپر آتش) موتوری برای مسدود نمودن جریان هوای داخل کانال در زمان وقوع حریق استفاده می شود. محل نصب این دمپر بر روی دیوار آتش است. در صورتی که به هر علتی امکان نصب دمپر حریق بر روی دیوار حریق وجود نداشته باشد ، باید به استاندارد های مرتبط مراجعه نمود.

طراحی و ساخت دمپر آتش

طراحی و ساخت دمپر و دود حریق (فایر دمپر) دارای الزامات خاصی می باشد.در این خصوص باید به ضخامت بدنه دمپر ، ضخامت فلنچ ( قاب ) دمپر ، ضخامت پره دمپر و استاندارد های مورد نیاز هر پروژه دقت کافی مبذول شود.

عملکرد دمپر دود و حریق

عملکرد دمپر دود و حریق ( فایر دمپر) موتوری به این ترتیب است که با وقوع حریق و انتشار آن به ویژه در مسیر جریان هوای داحل کانال ، سنسور حرارتی دمپر حریق ( فایر دمپر) بر اثر مجاورت با دمای تقریبی ۷۰ درجه سانتی گراد با ارسال پیغام به دمپر حریق ( فایر دمپر) در کمترین زمان ممکن مسیر عبور جریان هوا را مسدود کرده و از انتشار حریق پیگیری می کند.

موتور دمپر حریق یا آتش

موتور دمپر حریق ( فایر دمپر) دارای سنسوری است که به آن ترمال تراپ می گویند.در صورتی که ترمال تراپ در مجاورت دمای تقریبی ۷۰ درجه سانتی گراد قرار گیرد ، با راسال پیغام به موتور فایر دمپر ، دستور بسته شدن دمپر را صادر می کند.

لارم است پس از اطفا حریق ، کلیه دمپر های حریق موتوری مورد بازبینی قرار گرفته و در صورت عملکرد کردن هر یک از فایر دمپر های موتوری ، ترمال تراپ جدید جایگزین شود.

شرکت رهسام یکی از معتبرین ها در صنعت طراحی و ساخت دمپر حریق

طراحی دمپر ، ساخت دمپر ، فروش دمپر و نصب دمپر توسط کارشناسان ره سام انجام می گیرد.این اطمینان به شما داده می شود با بهره گیری از دانش فنی بالای کارشناسان ره سام و تجربه سال ها حضور در پروژه های متنوع صنعتی و غیر صنعتی ، دمپر های منطبق با نیاز های هر پروژه طراحی ، ساخت و اجرا شود.

فایر دمپر های موتوری گرد