مشخصات فایر دمپر گرد فیوزی فلنچ دار

نام : دمپر دود و حریق ( فایر دمپر) گرد فیوزی فلنچ دار

مدل : RMFUFGRIFD

دمپر دود و حریق ( فایر دمپر) گرد فیوزی فلنچ دار ، برای ممانعت از گسترش حریق داخل سیستم کانال کشی به کار می رود.در صورتی که فیوز این دمپر در مجاورت دمای ۷۰ درجه سانتی گراد قرار گیرد شکسته شده و فایر دمپر به سرعت بسته می شود و از انتقال جریان هوا به سایر نقاط ساختمان جلوگیری می نماید.

پس از عمل کردن فایر دمپر ، باید فیوز شکسته شده با فیوز جدید تعویض شود.استفاده از فیوز های نامرغوب و غیر استاندارد می توان تبعات جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

محل نصب : روی دیوار آتش

بسته بندی :بر حسب درخواست پروژه