مشخصات فایر دمپر فیوزی چهارگوش

نام : دمپر دود و حریق ( فایر دمپر) فیوزی چهار گوش

مدل : RMFUFGSD

دمپر دود و حریق ( فایر دمپر) فیوزی چهار گوش ، برای ممانعت از گسترش حریق داخل سیستم کانال کشی به کار می رود.در صورتی که فیوز این دمپر در مجاورت دمای ۷۰ درجه سانتی گراد قرار گیرد شکسته شده و فایر دمپر به سرعت بسته می شود و از انتقال جریان هوا به سایر نقاط ساختمان جلوگیری می نماید.

پس از عمل کردن فایر دمپر ، باید فیوز شکسته شده با فیوز جدید تعویض شود.استفاده از فیوز های نامرغوب و غیر استاندارد می توان تبعات جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

محل نصب :
روی دیوار آتش
بسته بندی :
بر حسب درخواست پروژه

دود و حریق فیوزی چهارگوش

فیوز دمپر حریق

فیوز فابر دمپر