مشخصات دریچه تخلیه ( مکش ) هوای گرد سقفی

دریچه تخلیه ( مکش ) هوای گرد سقفی برای تخلیه هوای هر فضا استفاده می شود. محل نصب این دریچه بر روی سقف می باشد.جهت انتخاب صحیح دریچه تخلیه ( مکش ) هوای گرد سقفی باید به پارامترهای مختلفی از قبیل سرعت جریان هوا روی دریچه ، سطح مفید دریچه، محل نصب دریچه، محدودیت های معماری و … توجه نمود.

طراحی ، مهندسی و فروش دریچه تخلیه ( مکش ) هوای گرد سقفی در شرکت ره سام و با نرم افزارهای مهندسی انجام می شود.