مشخصات دریچه تخلیه ( مکش ) هوای گرد دیواری

دریچه تخلیه ( مکش ) هوای گرد دیواری برای تخلیه هوای هر فضا استفاده می شود. محل نصب این دریچه بر روی دیوار می باشد.

جهت انتخاب صحیح دریچه تخلیه ( مکش ) هوای گرد دیواری باید به پارامترهای مختلفی از قبیل سرعت جریان هوا روی دریچه ، سطح مفید دریچه ، محل نصب دریچه ، محدودیت های معماری و … توجه نمود.

طراحی ، مهندسی و فروش دریچه تخلیه ( مکش ) هوای گرد دیواری در شرکت ره سام و با نرم افزارهای مهندسی انجام می شود.