مشخصات دریچه تخلیه ( مکش ) هوای گرد

دریچه تخلیه ( مکش ) هوای گرد برای تخلیه هوای هر فضا استفاده می شود. دریچه تخلیه ( مکش) هوای گرد به دو حالت سقفی و دیواری تقسیم بندی می شود.

جهت انتخاب صحیح دریچه تخلیه (مکش) هوای گرد باید به پارامترهای مختلفی از قبیل سرعت جریان هوا روی دریچه ، سطح مفید دریچه ، محل نصب دریچه ، محدودیت های معماری و … توجه نمود.

طراحی ، مهندسی و فروش دریچه تخلیه ( مکش ) هوای گرد در شرکت ره سام و با نرم افزارهای مهندسی انجام می شود.