مشخصات دریچه تخلیه ( مکش ) هوای چهار گوش

دریچه تخلیه ( مکش ) هوای چهار گوش برای تخلیه هوای هر فضا استفاده می شود. دریچه تخلیه ( مکش) هوای چهار گوش به دو حالت سقفی و دیواری تقسیم بندی می شود.

جهت انتخاب صحیح دریچه تخلیه ( مکش ) هوای چهار گوش باید به پارامترهای مختلفی از قبیل سرعت جریان هوا روی دریچه ، سطح مفید دریچه، محل نصب دریچه، محدودیت های معماری و … توجه نمود.

طراحی ، مهندسی و فروش دریچه تخلیه ( مکش ) هوای چهار گوش در شرکت ره سام و با نرم افزارهای مهندسی انجام می شود.