مشخصات دریچه هوای برگشت گرد دیواری

دریچه هوای برگشت گرد دیواری برای برگشت هوای هر فضا استفاده می شود. محل نصب این دریچه بر روی دیوار می باشد.

جهت انتخاب صحیح دریچه هوای برگشت گرد دیواری باید به پارامترهای مختلفی از قبیل سرعت جریان هوا روی دریچه ، سطح مفید دریچه ، محل نصب دریچه ، محدودیت های معماری و … توجه نمود

طراحی ، مهندسی و فروش دریچه هوای برگشت گرد دیواری در شرکت ره سام و با نرم افزارهای مهندسی انجام می شود.