مشخصات دریچه هوای برگشت گرد

دریچه هوای برگشت گرد برای برگشت هوای هر فضا استفاده می شود. دریچه هوای برگشت گرد به دو حالت سقفی و دیواری تقسیم بندی می شود. جهت انتخاب صحیح دریچه هوای برگشت گرد باید به پارامترهای مختلفی از قبیل سرعت جریان هوا روی دریچه، سطح مفید دریچه، محل نصب دریچه، محدودیت های معماری و … توجه نمود. طراحی ، مهندسی و فروش دریچه هوای برگشت گرد در شرکت ره سام و با نرم افزارهای مهندسی انجام می شود.