مشخصات دریچه هوای برگشت چهار گوش سقفی

دریچه هوای برگشت چهار گوش سقفی برای برگشت هوای هر فضا استفاده می شود. محل نصب این دریچه بر روی سقف می باشد.

جهت انتخاب صحیح دریچه هوای برگشت چهار گوش سقفی باید به پارامترهای مختلفی از قبیل سرعت جریان هوا روی دریچه ، سطح مفید دریچه ، محل نصب دریچه ، محدودیت های معماری و … توجه نمود.

طراحی ، مهندسی و فروش دریچه هوای برگشت چهار گوش سقفی در شرکت ره سام و با نرم افزارهای مهندسی انجام می شود.