مشخصات دریچه هوای برگشت چهار گوش دیواری

دریچه هوای برگشت چهار گوش دیواری برای برگشت هوای هر فضا استفاده می شود. محل نصب این دریچه بر روی دیوار می باشد.

جهت انتخاب صحیح دریچه هوای برگشت چهار گوش دیواری باید به پارامترهای مختلفی از قبیل سرعت جریان هوا روی دریچه ، سطح مفید دریچه ، محل نصب دریچه ، محدودیت های معماری و … توجه نمود.

طراحی ، مهندسی و فروش دریچه هوای برگشت چهار گوش دیواری در شرکت ره سام و با نرم افزارهای مهندسی انجام می شود.