• حضور مستمر در پروژه های شاخص ملی
  • شناخت ره سام به عنوان مرجع صدور گواهی کیفیت طراحی و اجرا سیستم های توزیع هوا در ایران
  • ارتباط تنگاتنگ با مراجع علمی و به روز رسانی اطلاعات صنعت و دانشگاه
  • ایجاد استاندارد ملی سیستم های توزیع هوا
  • حضور در پروژه های فراملی به عنوان بازوی مهندسی پیمانکاران ملی و بین المللی
  • حضور در پروژه های ملی و فراملی به عنوان بازوی تامین و ساخت پیمانکاران ملی و بین المللی
  • حضور ره سام به عنوان شرکتی دانش بنیان در حوزه تجهیزات کنترلی و سیستم های توزیع هوا