دریچه هوای برگشت چهار گوش برای برگشت هوای هر فضا استفاده می شود.دریچه هوای برگشت چهار گوش به دو حالت سقفی و دیواری تقسیم بندی می شود.

جهت انتخاب صحیح دریچه هوای برگشت چهار گوش باید به پارامترهای مختلفی از قبیل سرعت جریان هوا روی دریچه ، سطح مفید دریچه ، محل نصب دریچه ، محدودیت های معماری و … توجه نمود.

طراحی ، مهندسی و فروش دریچه هوای برگشت چهار گوش در شرکت رهسام و با نرم افزارهای مهندسی انجام می شود.

Loading...